���C��

Student

���C��

Doctor course

D3
Yoshihisa MORISHIGE
D2
D1

Master course

M2

Yuta NAKAOKA Hirohide UJIKE Shinji OKUMURA Hayato OSAKI
Keisuke GOTO Rina SAKURAI Naho TAMURA Nozomu HUJIMOTO
Seren MIYAKE Taiki YAMADA Shoma YAMANE

M1

Kouyou ASANO Kan ISHIDA Kento OMURA Marie OBAYASHI
Ko HASHIMOTO Naoto HAYAKAWA Kazuki HARITA Shota HURUKAWA
Shigeyoshi YAHARA Masahiro YUZAKI

Bachelor course

Tomoya ONISHI Masashi TAKATA Hiroaki ISHIDUKA Hironiri UENISHI
Masaya KATSUDA Masato KANNO Sota KOGAWA Makoto TAKADA
Hiroki HAGIHARA Masayuki FUKUSHIMA Koya MATSUSHITA Hikaru YAMAMOTO